A wide range of disposable medical products.
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพและ โรงงานอยู่ในเขตปริมณฑล
บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ตามความคาดหวังของลูกค้า
และมีชื่อเสียงยิ่งขึ้นทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดี
สอดคล้องกฎระเบียบ มาตรฐานสากล ส่งมอบตรงเวลา
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง