Send Quick Enquiry
ระบบคุณภาพ

 

นโยบายคุณภาพ 

 

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่รับบริการ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง การส่งมอบที่ตรงเวลา มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ มาตรฐานสากล โดยบุคลากรและการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศ

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการคุณภาพที่มีอยู่และจะคงไว้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของเรา กระบวนการการทำงานต่างๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยองค์กรภายนอก เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรามานานกว่า 20 ปีสามารถยืนยันได้ว่าเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยความทุ่มเทเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

จากความสำเร็จของความพยายามและความทุ่มเทของเราในการผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ทำให้เราได้รับรางวัลหลายรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทลูกค้าในต่างประเทศ

 

 
img img img img

Click to Enlarge